Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

...

General

De The Screensaver module dient als wachtpagina voor een applicatie. Wanneer niemand actief is in deze applicatie, dan wordt deze content getoond. De screensaver is het eerste wat de bezoeker ziet. Het kan eigenlijk gezien worden als een eerste ‘laag’ waar je content kan delen. Dit kan opnieuw een afbeelding met eventueel titel en subtitel zijn, of een video. Deze content kan verschillen per taal. Een Screensaver module wordt rechtstreeks toegewezen aan een application.

Wanneer u in de module menu op “Screensaver” klikt,  krijgt u een overzicht van alle bestaande Screensaver modules en een knop om een Screensaver module toe te voegen.

...

serves as a waiting page for an application. When no one is active in this application, this content will be shown. The screensaver is the first thing that the visitor sees. It can actually be regarded as a first ‘layer’ where you can share content. This can, once again, be an image with an eventual title and subtitle, or a video. This content may differ per language. A Screensaver module is directly assigned to an application.

When you click on “Screensaver” in the module menu, you will get an overview of all existing Screensaver modules and a button to add a Screensaver module.

Examples

https://xd.adobe.com/view/ae74ba57-e6a2-41cc-8adc-405707985290-fb27/?fullscreen

 Algemene functionaliteiten

...

General functionalities

 • Delete a screensaver module verwijderen: de volledige module wordt verwijderdEen the entire module is deleted

 • Duplicate a screensaver module dupliceren: de volledige module inclusief alle inhoud wordt gedupliceerd

 • Cancel een screensaver module: alle aanpassingen die werden gemaakt alvorens op te slaan kan je via de cancel knop ongedaan maken

...

 • the entire module, including all its contents, is duplicated

 • Cancel a screensaver module: all changes that were made before saving can be cancelled via the cancel button

The screensaver management consists of several parts:

Basic

...

 • Module name: interne werknaaminternal work name

 • Language cycle time: bepaalt de tijd per taal voor weergave van de titel en inleidende tekstdetermines the time per language for displaying the title and introductory text

 • General info

  • Titel en inleidende tekst applicatie per taal in te gevenTitle and introductory text application can be entered per language

Content

...

Screensaver media: het the media item die op de achtergrond actief is. Dit kan een video of een afbeelding zijn in volgende mogelijke formatenthat is active in the background. This can be a video or an image in the following possible formats:

 • jpg

 • png

 • mp4

OpmerkingRemark: als de asset voor alle talen dezelfde mag zijn, activeer je ‘apply to all languages’ alvorens de upgeloade asset op te slaanif the asset can be the same for all languages, activate ‘apply asset to all languages’ before saving the uploaded asset.